portada

ASSESSORAMENTS

Entenem l’arquitectura com a eina que doni resposta a les necessitats quotidianes de les persones, amb l’objectiu de facilitar les seves vides.

Realitzem assessoraments per valorar la viabilitat tècnica i econòmica d’un projecte en els seus inicis.

“Quant costarà arreglar aquest edifici?” “Què puc fer per millorar el comportament tèrmic de casa meva?” “Si em compro aquest solar, quant costaria fer un habitatge adaptat al què necessito?” “Estem negociant un projecte de masoveria urbana, quin tipus de contracte seria just per equilibrar les hores/energia/diners invertits?” “Quins canvis podem fer a la nostra comunitat de veïnes per a que els espais siguin accessibles?”

A l’Estat Espanyol, més de la meitat dels habitatges existents són construccions d’abans del 1980. Per altra banda, més del 60% dels habitatges que s’han construït a l’Alt Pirineu i Aran a partir del 1991 no són habitatges principals. Afegint-hi que menys del 50% dels habitatges són residència principal, es fa palès que la majoria d’obra nova ha estat pensada des del seu inici per a l’ús vacacional, i per tant, és difícil que encaixin amb la demanda de residències permanents. Per tot això és obvi, doncs, que la gran majoria d’habitatges actuals de l’Alt Pirineu no compleixen unes condicions mínimes de salubritat, eficiència energètica, accessibilitat i habitabilitat que ajudin a la fixació de la població, ja que són habitatges poc saludables, econòmicament insostenibles i inaccessibles per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Finalment, cal recalcar que l’Alt Pirineu i Aran és l’àmbit territorial amb una major proporció d’habitatge inadequat (2,98 per cada 1.000 habitants). Si volem propiciar l’arrelament poblacional, hem d’incidir en el parc d’habitatges existents per tal de garantir unes condicions de vida dignes.

  • Assessorament tècnic en matèria d’habitatge, rehabilitació i projectes de masoveria

Un servei necessari per acompanyar persones amb un projecte d’arrelament, en el que s’acompanya en la presa de decisions generant la informació necessària perquè aquestes puguin decidir el procés més adequat a les seves necessitats i capacitats. Cada assessorament consisteix en fer un estudi de les diferents possibilitats que té l’edifici, així com els costos que comporta la obra.

Aquest estudi inclou:

  1. Visita de l’edifici i reportatge fotogràfic
  2. Anàlisi visual de l’estat actual de l’estructura així com possibles patologies
  3. Llistat de les actuacions necessàries a executar
  4. Recull de la normativa per veure possibilitats urbanístiques
  5. Pressupost molt aproximat de PEM de l’obra (pressupost d’execució material)
  6. Revisió del Cadastre
  • Assessorament en accessibilitat i adequació d’espais

Segons estudis demogràfics de l’Observatori del Món Rural, els indicadors palesen que l’envelliment de la població continua sent una realitat al món rural: més d’una cinquena part de la població sobrepassa els 65 anys, i, d’aquesta part, el 20% en tenen més de 85. Cal destacar que aquestes dades són entre 3 i 4 punts percentuals superiors respecte a les zones urbanes. Així doncs, la realitat demogràfica de l’Alt Pirineu i Aran continua estant marcada pel despoblament, però la dificultat d’accés a l’habitatge impossibilita l’arrelament poblacional.

És per això que és prioritari incidir en el parc d’habitatges existent per tal de garantir-ne l’accessibilitat universal. L’assessorament en accessibilitat proporciona informació sobre les possibles actuacions a fer en aquest aspecte, el seu cost i opcions d’ajuts als que es poden optar.

  • Assessorament tècnic en rehabilitació energètica 

Aquest servei respon a l’actual context d’emergència climàtica, i a la necessitat en un clima com el de l’Alt Pirineu de viure en un habitatge amb confort tèrmic. La gran majoria dels habitatges de l’Alt Pirineu i Aran tenen greus deficiències d’eficiència energètica, sent edificis amb una demanda molt alta de recursos que els fa inviables a nivell ambiental i econòmic. L’assessorament en eficiència energètica proporciona informació sobre les possibles actuacions a fer en aquest aspecte, el seu cost i opcions d’ajuts als que es poden optar.

Saltar al contingut